Különleges számításigényű feladatok a beágyazott rendszerek területén
Szerkesztő:Hetthéssy Jenő
Szerkesztő elérhetősége:jhetthessy@aut.bme.hu

Téma galéria megtekintése

A beszámolási periódus időszakában a különleges számításigényű beágyazott rendszerek területén több irányban is indultak kutatások, alapvetően doktorjelöltek, doktoranduszok és MSc hallgatók bevonásával. Oktatók elsősorban a kutatás irányítására, illetve az eredmények értékelésében és publikálásában való segítségre kerültek bevonásra. A doktoranduszok és a doktorjelöltek esetében a támogatás elsősorban arra irányul, hogy a idejüket engedjük minél meghatározóbb mértékben a tudományos munkájukra és előrehaladásukra összpontosítani. A doktorjelöltek bevonása megtörtént, az anyagi támogatás a következő félévben indul.

Az elmúlt hat hónapban 6 elfogadásra került publikáció született a projektbe bevont kutatók részvételével, amely publikációk közül 1 folyóiratcikk és 5 konferencia kiadványban megjelent cikk. A projektben résztvevő doktoranduszok közül Ujhelyi Zoltán a Montrealban megrendezésre került ICST 2012 (IEEE International Conference on Software Testing) konferencián mutatta be a modelltranszformációk szeleteléséről szóló eredményeit. A projektbe bevont MSc hallgatók (Darvas Dániel és Jámbor Attila) egy nemzetközi konferencián is bemutatták eredményeiket.

 

A kritikus beágyazott alkalmazások területén az adott munkaszakaszban elsődlegesen a szolgáltatások biztonságának formális vizsgálata terén nélkülözhetetlen nagyméretű modellek hatékony feldolgozásának témájában folyt intenzív kutatás. Az ipari környezetben elterjedten használt EMF modellekre kidolgoztunk egy, a származtatott (számított) attribútumok kezelését hatékonyan támogató módszert, amelyet a szoftvertervezés két rangos nemzetközi konferenciáján (TOOLS 2012 és ECMFA 2012) is bemutattunk.

 

Az orvosi célú képfeldolgozáson belül a mellkasi röntgenfelvételek feldolgozása terén indult meg a kutatás. A detektálási hatékonyság (nagy érzékenység és kevés téves találat) növelését szolgálják további, az elmúlt időszakban kidolgozott eljárások. Ezen eljárások a röntgenképek kvázi szimmetrikus tulajdonságát és azt használják ki, hogy szinte nulla annak az esélye, hogy a mellkaskép egyik oldalán (valamelyik fél tüdőkép) mutatkozó kóros elváltozás párja megjelenik a másik tüdőfél hasonló pozíciójú területén. Az ún. contralateralis elemzés a szimmetriavizsgálat segítségével erősíti vagy gyengíti az elsődleges elváltozásdetetálás eredményét. Az elváltozásdetektálás további fontos eljárása a képek változásának időbeli követése, az eltérő időben készült képek összehasonlító elemzése. E téren szintén megszülettek az első, döntéstámogatásban is használható eredmények.  

A tervezési tér felderítési feladatok esetén sok-paraméteres optimalizálási, kényszer-kielégítési és dinamikus szintézis probléma együttes megoldása szükséges. Ezen a területen kutatás indult a megerősítéses tanulás navigációs feladatokban való alkalmazása területén. A közeljövőben benyújtásra kerül az első, a kezdeti eredményeket összefoglaló publikáció.

 

A nagy számításigényű feladatok közt is kiemelten nagy erőforrásigényű bioinformatikai területen a genetikai információ olyan feldolgozása a cél, amely az orvosi alkalmazást is lehetővé teszi. Azonban az utóbbi évek kutatásainak egyik legfőbb eredménye annak megértése, hogy a komplex, gyakori betegségek genetikai hátterében rendkívül sok genetikai útvonal, gén és genetikai variáns érintett, amelyek egy adott életstílus és környezeti hatások mellett különbözőképpen nyilvánulhatnak meg. Szerepük megértéséhez a gyakori genetikai variánsokon és eset-kontroll megközelítésen alapuló vizsgálatokat jelentősen ki kell terjeszteni a ritka genetikai variánsokra, epigenetikai változásokra, illetve a fenotípus, az életmód és a környezet részletes leírásaira. A megfigyeléseink "teljessé" ("-omikaivá") válása, azaz a változók nagy száma azonban egyszerre jelent unikális lehetőséget a valódi okozati tényezők azonosítására, és komoly kihívást is a valós összefüggések statisztikailag megbízható felismerésére. Valójában a hipotézismentes, omikai kutatási paradigma térnyerésének egy lassan felismert következménye, hogy az értelmezéssel eltöltött idő rendkívül hosszúvá válik, és a kutatásoknak és elemzéseknek az értelmezés jelenti a szűk keresztmetszetet. Emiatt ebben a félévben ezt a problémát több szinten is vizsgáltuk:

  • a nagy változószámú bayesi relevancia elemzések eredményeinek szintaktikai aggregációit és azok vizualizációját,
  • a bayesi adatelemzés eredményeinek szemantikai aggregációját egy valószínűségi tudásbázis elemeként, amely kodifikált orvosbiológiai taxonómiákat és logikai tudásbázisokat is tartalmaz.
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT