Elosztott kiértékelési és topológiai analízis
Szerkesztő:Csébfalvi Balázs
Szerkesztő elérhetősége:cseb@iit.bme.hu

Téma galéria megtekintése


Projekt előrehaladási jelentés


Akusztikus magzati szívhangok felvételeinek topológiai analízise

Az elvégzett vizsgálatoknak a magzati akusztikus szívhangok kiértékelésére (fonókardiográfia) vonatkozó részében a szívhangfelvételek klasszifikációja történt meg. Ennek első lépéseként az osztályozási kritériumok kialakítása vált szükségessé, majd a szívzörejes felvételek elkülönítése és a szükséges Matlab program első változata kifejlesztésre került.

A magzati szívműködés paramétereinek számszerűsítése érdekében matematikai modellt került kidolgozásra. A fonókardiográfiai felvételek topológiai analízise során a magzati szívhang megváltozását detektáljuk. Ennek megvalósítására dogoztunk ki módszert, amelyen az egyes szívütéseket 15 különböző paraméterrel írtuk le. Ezek között van frekvencia, fázis, idő, valamint relatív mértékegységű összetevők. Ahhoz, hogy a különböző dimenziójú komponensek azonos súllyal történő figyelembe vételéhez a paraméterek normalizáltak. Ez azért lényeges, hogy a nagyságrendekkel nagyobb értékű paraméterek ne dominálhassák az eredményeket. Az elvégzett vizsgálatok minősítéséhez bevezetésre került egy QM jósági tényező, amelynek analitikus számítási módja is kidolgozásra került.

Klaszteranalízis alkalmazásával a magzati első szívhangra (S1) illesztett modell paraméterei alapján lehetségessé vált annak a kimutatása, hogy a szívhangfelvétel során valamilyen változás következett be. A vizsgálatokba bevont mintákon az S1 hang jellemző hullámformája többször jelentősen megváltozott, ami megjelent a modellparaméterekben is. Ennek a változásnak az oka egyenlőre ismeretlen, további kutatást igényel.

P2P átfedőn történő rendellenesség detektálásának elosztott kiértékelése

A peer-to-peer átfedőn történő csomagvesztések elosztott szimulációjához elsődlegesen a Kademlia alapú átfedők tulajdonságainak az eddigieknél részletesebb vizsgálata történt. Különböző korrelációs módszereket alkalmazva a Komondor elosztott hálózati betörésvédelmi rendszer támadás-felismerésének hatékonyságát vizsgáltuk, ill. erre vonatkozó mérési módszert dolgoztunk ki.

Az együttműködés-alapú betörésvédelmi rendszerek egy sajátos problémáját, a nagymennyiségű észlelt adat kezelése külön vizsgálat tárgya volt. A kifejlesztett eljárás, a Komondor DHT (Distributed Hash Table) egy közbenső réteg a betörést észlelő különböző detektor szoftverek és a védekezést megvalósító tűzfalszoftverek között. A Kademlia DHT jellegzetességeit kihasználva sikerült bebizonyítani, hogy a Komondor elosztott betörésvédelmi rendszer által a védelemmel kapcsolatos kommunikációval létrehozott forgalom lényegesen csökkenthető akkor ha a Kademlia kerül alkalmazásra és nem más típusú DHT.

Az elosztott betörésvédelem hatékonysági vizsgálatainak mintegy melléktermékeként kifejlesztésre került egy újfajta broadcast (szórtadás) algoritmus, amely a Kademlia típusú strukturált DHT átfedőkön alkalmazható.

A Kademlia DHT-n létrehozott broadcast mechanizmus megbízhatóságát sikerült javítani a másodlatolás (replication) fokának növelésével. Ennek mérésére egy modell is kidolgozásra került, aminek segítségével futási időben lehetőséget az aktuális hálózati viszonyokhoz alkalmazkodva a Kademlia DHT átfedőn történő szórtadás kommunikációs mechanizmus előírt megbízhatósági szinten tartása.

Feliratok topológiai analízise

A különböző emlékeken található feliratok topológiai analízise területén egy háromszintű graféma (karakter) modell kidolgozása valósult meg. Ez magába foglalja a graféma topológiai, vizuális azonossági és a szemantikai értékéhez kapcsolódó fonetikai szempontú leírását. Ennek során az egyes modellezési rétegek részben analitikus leírására is sor került. Az így kidolgozott graféma modell néhány esetben tesztelési célból alkalmazásra is került. A graféma modell segítségével a most már topológiai paraméterek halmazával jellemezhető írásrendszerek egyes grafémáinak (vagyis karaktereinek) időbeli fejlődése is analitikus eszközökkel leírható vált. Így lehetővé vált olyan algoritmusok kidolgozása, amelyek az ismeretlen jelentésű régészeti feliratokat alkotó jelek beazonosítást elvégzik. Egy ilyen szoftver első változata is kidolgozásra került.

Az egyes irányokban folyó kiértékelő vizsgálatok közös tulajdonsága, hogy egy adott ponton valamilyen klaszteranalízis módszert kell alkalmazni a rendelkezésre álló nagyszámú statisztikai adat kiértékelése céljából. Ezért elkezdődött a lehetséges analízis módszerek összehasonlító vizsgálata.


Fileok
prezi.pdf - Letöltés
PEJ-2_Elosztott_kiertekeles_es_topologiai_analizis.doc - Letöltés
komondor_eunice.pdf - Letöltés
ACEEE-broadcast.doc - Letöltés
improving_attack_aggregation.pdf - Letöltés
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT