Közlekedési és szállítási rendszerek hatékonyságának, szolgáltatási színvonalának a növelése
Szerkesztő:Rohács József
Szerkesztő elérhetősége:jrohacs@rht.bme.hu

Téma galéria megtekintése

Közlekedési és szállítási rendszerek hatékonyságának, szolgáltatási színvonalának a növelése

 

1. A kutatás célja

Olyan modellek, módszerek, szállítási rendszerek kutatása, kidolgozása, tesztelése, és alkalmazás-orientált fejlesztése, melyek alkalmasak a közlekedési és szállítási rendszerek hatékony, biztonságos és környezetkímélő működtetésére, a szolgáltatás színvonalának az emelésére

A kutatás céljának megfelelően több alprogramot, önálló doktori témát lehet meghatározni. Közülük a projekt keretében kiemelten kezeltek a következők:

 • Komplex műszaki-gazdasági hatékonyságjavító módszerek értékelése, fejlesztése a szállítmányozásban
 • Integrált telematikai rendszerek alkalmazása a személyközlekedésben.
 • A vasúti közlekedés uniós szabályozásához igazodó új vasúti áruszállítási technológiák kidolgozása.
 • Helyi és helyközi közforgalmú személyközlekedés szolgáltatási színvonalának értékelése.

 

2. Technikai leírás

A járművek, közlekedési és szállítási rendszerek kutatása gyorsan változik, fejlődik a közlekedés - szállítás stratégiai szerepének a felértékelődésével. Ezeket a változásokat az alábbi tényezők gyorsítják:

 • a számítástechnika lehetőség exponenciális növekedése (párhuzamos számítások, szuperszámítógépek alkalmazása),
 • a mikro és nano technológiának terjedése (beágyazott, osztott vezeték nélkül kommunikáló, mikro chipekre alapozott mikor érzékelők, rádiófrekvenciás azonosítók, stb. gyors terjedése,
 • a rendszerintegráció gyors fejlődése, szerepének a növekedése (nemcsak járművön belül, de a jármű flották, illetve a közlekedési rendszeren belül az ágazatok, a járművek, a közlekedési hálózatok és az infrastruktúra működésének az integrációja),
 • a rendszer felügyelet (monitoring) új magasabb szintre emelkedése (pl. health technológia terjedése, egységes infó-kommunikációs rendszer kialakítása ide értve a járművek a földi és a világűrbe telepített, mint GPS, vagy rendszerintegrált kommunikációs egységek működésének egy rendszerbe építése),
 • a döntési mechanizmus változása (integrált felügyelet - szituáció elemzés - szimulációval segített döntés támogatás - döntés, - végrehajtás integrált rendszerbe szervezése)
 • a hatékonyság szerepének a növekedése (a teljes közlekedési és szállítási rendszer hatékony, biztonságos és fenntartható működtetésének az irányítása, az interoperabilitás és az intermodalitás biztosítása céllal).

Ezek a hatások kikényszerítik, hogy

 • újrafogalmazzuk a hatékonyságot, annak értékelési módszerét (bele értve a megfogalmazásba az energetikai, költség, környezetterhelés, biztonsági, védelmi, stb. követelményeket, és optimális, fenntartható rendszerek kialakítását),
 • újra értelmezzük a nagy rendszerek működését, a működés befolyásolási módszereit, eljárásait, átértelmezzük a szituációelemzés - döntéstámogatás - döntés végrehajtás szerepét, automatizálási lehetőségeit,
 • elemezzük és fejlesszük a rendszer-integrációt (a járművek, közlekedési hálózatok, infrastruktúra integrált működését, kidolgozva annak feltételeit, az új technológiák alkalmazási lehetőségeit, irányítási modelljeit),

A Doktori Iskola ezen elvek mentén a kutatás-fejlesztések jelenlegi fázisában a rendszer szintű modellek és szimulációs lehetőségek, a hatékonyság meghatározási és irányítási elveinek fejlesztése mellett a kutatási célok alpontban megfogalmazott rendszerelemek kutatására koncentrál. A projekten belüli cél, hogy a hallgatókat,  fiatal kutatókat a vázolt új elvek, új kutatási filozófia alkalmazása felé orientáljuk.

 

3. Várható eredmények

A projekt keretében támogatott kutatások, kapcsolódva a nemzeti és az nemzetközi (első sorban EU FP) projektekhez három lényeges eredményre vezethetnek:

 • az integrált közlekedési, szállítási rendszer komplex hatékonyságának meghatározása (ide értve a hatékonyság kritériumainak az értelmezését, a kritérium alapján megvalósuló integrált, fenntartható rendszer tervezését, optimálását, értékelését, minősítését, a kritériumokat alkalmazó irányítási elvek kialakítását),
 • új szabályozáshoz igazodó szállítási rendszerek kidolgozása új szállítási rendszerek kialakítása a fenntartható, hatékony és biztonságos közlekedési rendszerek továbbfejlesztése érdekében,
 • a közlekedési rendszeren belül a telemetria, az infó-kommunikációs alrendszer fejlesztése  a szállítmányozás komplex fejlesztésére.

 

4. Az eredmények jelentősége, alkalmazhatósága

Köszönhetően a Doktori Iskolában közreműködő oktatók, kutatók nemzetközi elismertségének, nemzetközi kutatási projektekben való aktív közreműködésének az előző pontban meghatározott eredmények a nemzetközi kutatási irányvonalhoz igazodva nemzetközi szintű újdonságokat, új eredményeket fognak tartalmazni, és különösen fontosak lesznek a magyar gazdaság és társadalom fejlődését katalizáló, stratégiai fontosságú integrált közlekedési szállítási rendszer fejlesztésében.

Az eredmények a résztvevők hazai és nemzetközi szerepvállalásának is köszönhetően közvetlen hasznosulnak majd

 • az európai kutatás-fejlesztési platformokban meghatározott célok elérése érdekében indított kutatási projektekben, a nemzetközi (európai) integrált közlekedési és szállítási rendszer továbbfejlesztésében,
 • a hazai integrált közlekedési szállítási rendszer megújításában, a nemzeti közlekedési, szállítási stratégia kidolgozásában, a hazai és a globális gazdaság, a társadalom elvárásainak magasabb szinten megfelelő közlekedési, szállítási rendszer megvalósításában,
 • nem elhanyagolható szerepe lesz az eredményeknek a fiatal magyar kutatók, oktatók szemléletformálásában, felkészítésében a folyamatosan - a gazdaság és a társadalom fejlődésével a szállítási és a mobilitás igények növekedésével - jelentkező új problémák, kihívások felismerésére, definiálására, kutatására, megoldásra.

 

 5. Az indikátorok teljesítése

 

Doktori iskola

Első év

Második év (első és második összege)

Mutató forrása

A konstrukció támogatásával megjelent publikációk száma

1

3

BME PA

A konstrukció támogatásával megtartott hazai es nemzetközi konferencia előadások

2

9

Konferencia programfüzetek

A konstrukció megvalósításába bevont kutatók, oktatók száma

3

 

8

bérszámfejtés

A konstrukció megvalósításába bevont hallgatók száma

2

6

bérszámfejtés

 

6.  A tehetséggondozás formája a kutatások során

 A kutatási feladatok megvalósításába elsősorban doktoranduszokat és doktorjelölteket vonunk be, akiknél a tehetséggondozás következő tevékenységekben valósul meg:

 • felkészítés (doktori tantárgyak hallgatása) az kutatási célok megvalósítása érdekében meghatározott témakörökben,
 • három alkalommal munkaértekezlet tartása, a kutatási módszerekről irányokról, lehetőségekről (témavezetők) és az időközben elért eredményekről (doktoranduszok, doktorjelöltek),
 • hazai szervezetek, kutatási központok meglátogatása, gyakorlati tapasztalatok szerzése, részvétel hazai projektekben,
 • nemzetközi tapasztalatcsere a partner intézményeknél ()részvétel EU FP projektekben, nemzetközi konferenciákon, látogatás külföldi egyetemeken, kutatóintézeteknél)
 • Műegyetem nemzetközi színvonalú doktori iskoláinak a kutatói környezetébe integrálódva valósítják meg kutatásaikat;
 • közös és önálló publikációk megjelentetése, előadások tartása nemzetközi és hazai konferenciákon,
 • bekapcsolódás az eredmények alkalmazásába (tudás-transzfer, jogvédelem, hazai és nemzetközi projektek eredményeinek az ismertetése)

A programba korlátozottan BSc és MSc hallgatók is bekapcsolódnak alapvetően olyan céllal, hogy megismerjék a kutatás módszertanát, folyamatát és felkészülhessenek a doktori iskolákban folytatandó kutatási tevékenységükre.

 

 

 

 
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT